EST
Kool Õppetöö Õppetöö korraldus Tugiteenused Koolielu

Õppenõukogu

2018/2019. õppeaasta õppenõukogud


08.09.2018

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Vajalike koolikorralduslike dokumentide arutelu ja heakskiidu andmine neile.

27.09.2018

1. Kooli arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine.

10.06.2019

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga hea õppimise eest.
3. Õpilaste täiendava õppetöö vajaduse otsustamine.

18.06.2019

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamine.
3. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
4. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine.
5. Õpilaste klassi lõpetamine pärast täiendavat õppetööd.

30.08.2019

1. Pikendatud täiendava õppetöö järel õpilaste klassi lõpetamine.
2. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale tegevuse täiustamiseks.
3. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks.


Õppenõukogu protokollid asuvad dokumendiregistris


Viimati muudetud: 24.10.2018